Drobečková navigace

Úvodní stránka > Historie

Historie obce Tištín

fota z dávné i nedávné historieJako nejstarší obyvatelé naší oblasti byl zjištěn lid, který zde sídlil v době asi 2000 - 1600 let před Kristem. Pohřebiště asi 50 hrobů z doby Unětické nalezl řídící učitel Antonín Telička a mnohé jeho nálezy a vykopávky jsou dodnes uloženy v Muzeu Komenského v Přerově. Teličkovy sbírky dosáhly ve své době takové pověsti, že v r. 1911 se v Tištíně konal sjezd moravských archeologů, kterého se zúčastnili i mnozí významní evropští odborníci v archeologii. Dále počátkem roku 1999 byly na území Tištína postupně odkryty čtyři kostrové hroby. V jednom z nich ležel zemřelý netypicky: na pravém boku s rukama spojenýma před tělem. Unikátním objevem jsou dochovalé zbytky dřevěné prkenné rakve s kovovými hřeby. Nález byl datován do 11. století.
fota z dávné i nedávné historie
Nejstarší písemná zmínka o Tištíně je v darovací listině od Jana Lucemburského z r. 1327 a už 1390 je jmenován městečkem, později poklesl opět na ves, ale r. 1676 se opět píše jako městečko. Po II. svět. válce je tento titul zrušen a Tištín se stává obcí. Dne 22.2. 2007 byl navrácen obci titul městyse. Jméno Tištín vzniklo asi z původního Ciesczyn, dále se během let měnilo na Czistin, Czyestyn, Tyesstyn. Teprve od r. 1515 se poprvé objevuje forma Tištín. Základem jména bylo osobní jméno Částa, jehož význam byl tehdy "čakati" a postupem vývoje výslovnosti se změnilo na Číščín - po zkrácení na Čiščin a nakonec došlo k náhradě "č" v ˇ"ť" fota z dávné i nedávné historie.
Na počátku 17. století, v době klidu a pokoje měl Tištín 87 domů, ale ke sklonku 30-ti leté války bylo z nich 53 pustých. Potom nastal povlovný, ale stálý vzrůst. V roce 1793 měl Tištín 82 domů a 635 obyvatel, v roce 1836 již 124 domy a 758 obyvatel. V dnešní době je to 240 domů a kolem 520 obyvatel.

V Tištíně bývaly 3 mlýny:
I. mlýn (na Charvátech) byl založen Pavlánským klášterem ve Vranově, roku 1633. Sloužíval hlavně vrchnosti a potom byl přidělen Tištínskému kostelu a faře. Za 30-ti leté války mlýn zpustl a provoz v něm byl obnoven až po 10 letech.
II. mlýn (Zákostelní) roku 1912 vyhořel. Roku 1917 odkoupilo mlýn družstvo Rolnického lihovaru a zařídilo tam vodní právo a zřídilo tam pak elektrárnu, která působila až do roku 1928.
III. mlýn zvaný "Dolní", býval takový klapák, ale potom mlynář A. Dostál celý mlýn přestavěl a zařídil v něm nové stroje. Tento mlýn zůstal funkční nejdéle, provoz v něm byl ještě po II. svět. válce.

fota z dávné i nedávné historieRadnice byla opravena z budovy, kde kolem r. 1867 stála šerhovna (vesnické vězení) a byt pro hlásného a obecního strážníka. Až r. 1908 bylo přistavěno první poschodí.

seznam starostů působících v obci.doc

 

R. 1867 založena Občanská záložna, asi o pět let později byla založena Rolnická záložna. Členové obou peněžních ústavů nebyli jen z Tištína, ale z celého okolí. 1897 byla družstvem Tištínských rolníků založena mlékárna.

fota z dávné i nedávné historie

Roku 1901 zahájil svou činnost Rolnický lihovar. V roce 1909 byla zřízena při lihovaru sladovna ale tato byla nucena r. 1928 ukončit provoz. V r. 1917 byla zřízena při lihovaru elektrárna, avšak i ta v r. 1928 skončila, protože při elektrisaci byla napojena celá obec na síť Severomoravských elektráren. Později byl využíván jako sušárna brambor a krmného mléka.

 

Škola byla v Tištíně postavena ve farské zahradě počátkem 18 století, Matějem Božkem, místním farářem, zároveň při stavbě kostela a fary. Po r. 1790 byla při opravě rozšířena o učitelský byt. Roku 1846 byla na témže místě postavena nová budova, ve které byl v přízemí byt pro učitele a v poschodí velká učebna. Postupem času i toto přestalo stačit, učilo se ve staré kapli. Teprve v r. 1890 se přistavilo pravé křídlo a budova získala dnešní podobu.

fota z dávné i nedávné historie

O vybudování pomníku Františka Palackého na náměstí se zasloužil Spolek čtenářský r. 1897. fota z dávné i nedávné historieNa slavnost sv. Petra a Pavla ( 29. června) 1922 byl posvěcen pomník, který pořídila z dobrovolných sbírek obec Tištínská svým rodákům padlým v I. světové válce. Pomník padlých představuje symbol Vlasti, která na svoje padlé syny sype růže. Na pomníku nalézá se nápis: „Poslušni zákona kráčeli jsme smrti vstříc „ a letopočet 1914 - 1918. Pomník posvětil a řeč na téma „Poslušni zákona“ proslovil P. Jaroslav Hlobil, rodák Tištínský, děkan z Uherského Brodu( viz. - osobnosti ), který pak u pomníku sloužil zpívanou mši svatou. Po bohoslužbě pak tehdejší starosta p. Hynek Vozihnoj poděkoval všem přítomným za účast a odevzdal pomník do opatrování veřejnosti. Po skončení 2. svět. války bylo na náměstí u pomníku F. Palackého pohřbeno 14 padlých ruských vojáků. K jejich hrobům byly položeny věnce při oslavách osvobození. V červnu 1946 byly tyto hroby exhumovány a ostatky převezeny do Olomouce. Památník ke II. světové válce v obci Tištín není.

Tištín měl na přelomu 19. a 20. století 2 mlýny, rolnický lihovar, několik hospod a nové železniční spojení se světem. Sama poloha obce, která v minulosti byla výhodou se v posledních sto letech stala nešťastnou okolností. Je odtud zhruba stejně daleko do několika větších měst v okolí. Proto se obec při různých administrativních reorganizacích "stěhovala" do různých okresů - nejdříve Přerov, pak Kojetín, nyní Prostějov.

*******************************************************************************************************
fota z dávné i nedávné historieU oltáře sv. Josefa bylo v r. 1647 založeno "Figurální bratrstvo literátské v Tištíně", které bylo r. 1784 zrušeno. Jeho převzácný "Kancionál Tištínský", český zpěvník, nádherně zdobený ručně malovanými hanáckými ornamenty je nyní uložen v Moravském muzeu v Brně.

Tištínský kancionál je rukopisná kniha 30 cm vysoká a 20 cm široká v kožených deskách ozdobených renesančním slepotiskem. Má celkem 429 listů, ale původně jich měla více. Dnes řada listů a mezi nimi i titulní list chybí, ze kterého bychom se o vzniku kancionálu nejvíce dověděli. Obsah kancionálu tvoří české a latinské duchovní písně buď jednohlasé nebo upravené pro vícehlas. Jsou uspořádány do uzavřených celků podle jednotlivých období církevního roku a podle dalších obsahových hledisek. Celkem obsahuje Kancionál 147 notovaných zápisů.

fota z dávné i nedávné historie

Dnes se soudí, že Tištínský kancionál není jeden organický celek.Vznikl spojením několika různě starých kancionálních předloh, které byly podle obsahových hledisek spolu pospojovány, průběžně očíslovány a svázány v knihu dnešní podoby. Nejstarší část kancionálu pochází z konce 16. stol. a k nejmladším zápisům patří písně převzaté z "České mariánské muziky" Adama Michny z Otradovic, která vyšla v Praze r. 1647.

Zajímavá je též vazba, bylo k ní použito desek z nějaké starší, zřejmě luteránské knihy, protože na přední stránce je ve slepotisku zobrazen Luther a Melanchthon.

 

*********************************************************************************Kostel sv. Petra a Pavla

Dominantou obce vždy byl a je kostel sv. Petra a Pavla. Podle starých archiválií byl asi od konce 14. století na tištínském náměstí dřevěný kostel. V 17 stol. farář Matěj Božek inicioval stavbu zděného kostela se hřbitovem s ambity kolem, se čtyřmi kaplemi v rozích podle světových stran a se samostatně stojící zvonicí. Pouze jedna z těchto bývalých kaplí se dochovala dodnes. Během času sloužila různým účelům (sýpka, škola, obřadní síň,knihovna, hasičská zbrojnice). Dnes po rozsáhlé a nákladné rekonstrukci ŕ. 2000 slouží jako knihovna a ochoz v patře je věnován obrazové a textové expozici o historii Tištína.

fota z dávné i nedávné historie

V prostoru kolem kostela býval hřbitov. Ten je od r. 1834 zrušen a na místě dnes již neexistující kaple sv. Michala, se nachází krypta a v ní jsou uloženy kosterní pozůstatky z tohoto hřbitova. Přímo před hlavním oltářem v chrámu je také zbudována krypta, kde jsou pohřbeni mnozí kněží, kteří v tištínském kostele působili.


V 17. století zde působil řád Pavlánů, který se staral o faru a školu. Roku 1702 přišel z Tvarožné do Tištína jako duchovní správce farnosti P. Matěj Božek. Svou houževnatostí a nadšením se stal iniciátorem rozsáhlé stavební činnosti, která změnila tvář obce. Za plných 36 let svého působení v Tištíně nechal postavit ve farské zahradě školu, zasadil se o stavbu sýpky, z bývalého sídla Pavlánů dal upravit faru. Jeho největším počinem však zůstává stavba nového chrámu.
fota z dávné i nedávné historie
Kostel sám v této podobě, jak je dnes, vznikl na místě původní dřevěné stavby v letech 1710 - 1719, a svou čistotou stylu exteriéru a interiéru se řadí k vrcholům moravského baroka. Nad přístupovým schodištěm je vstupní část s pěti branami. Cibulovitě zakončená hlavní věž stojí nad vstupní částí a nad křížením střech stavitelé umístili sanktusovou věžičku. Na hlavní loď navazuje kaple P. Marie, proti ní kaple sv. Josefa. Působivost interiéru je zejména v zachování stylové jednoty.
fota z dávné i nedávné historie
Na původní nástropní fresky harmonicky váže sochařské a obrazová výzdoba. Celkový dojem dotváří řezbářská práce ma lavicích a rámech obrazů i do detailu promyšlené stavební prvky - římsy, konzoly, kartuše. Samotné obrazy upoutají už svým počtem. Řada z nich je neobyčejná nejen svými rozměry, ale tím, jak navozují dojem holandských a italských mistrů baroka. Některé jsou signovány moravským malířem B.B.Velehradským, jeden z obrazů je připisován škole Quida Reniho.

V kapli P. Marie jsou obrazy Nanebevzetí, Zvěstování, Hold čtyř dílů světa a P. Marie Neposkvrněná. Kapli sv. Josefa zdobí obraz Úmrtí sv. Josefa a Zasnoubení P. Marie. Nad křtitelnicí je obraz Křest Krista v Jordánu. V kněžištích jsou obrazy věnované knížatům apoštolským Ukřižování sv. Petra, Stětí sv. Pavla a Sv. Patr a Pavel. Dvě chrámové lavice v kněžišti připomínají dobu před 3 stoletími, kdy zde zněly žalmy kněží řádu Pavlánů. Nad hlavním oltářem shlíží na věřící socha P. Marie Tištínské s Ježíškem a Zmrtvýchvstalý Kristus. Za zmínku stojí socha P. Marie v nadživotní velikosti umístěná ve vrcholu štítu.

Za dohledu arcibiskupa olomouckého Dr. Leopolda Prečana prošel tištínský chrám větší opravou a rekonstrukcí v letech 1938 - 1942, v době, kdy tu působil jako farář olomoucký rodák P. Ignác Boxan.

Dnes o tomto hanáckém pokladu vědí možná jen někteří odborníci, protože význam Tištína a jeho svatostánku neustále klesal. Tištínský kostel však rozhodně patří k národnímu dědictví, o které je třeba pečovat. I proto pro něj v roce 1990 ve zvonařské dílně Dytrychových zhotovili tři nové zvony. Největší ze zvonů je pokřtěn Maria - Josef - Petr a Pavel, prostřední ze zvonů je pokřtěn Anežka, nejmenší dostal jméno Jakub. Slavnostního svěcení zvonů se ujal arcibiskup olomoucký Mons. František Vaňák.
fota z dávné i nedávné historiefota z dávné i nedávné historie

 

 

 

 

 

Seznam kněží.doc - zde si můžete otevřít seznam kněží, kteří působili v tištínském kostele.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

fota z dávné i nedávné historie8.května 2005 dvacet mladých farníků přijalo svátost biřmování, které jim přijel udělit světící biskup Mons. Josef Hrdlička z Olomoucké arcidiecéze. Tato slavnost byla pro Tištín velmi významná, protože byla v obci poprvé, dříve se jezdilo na biřmování do Olomouce.fota z dávné i nedávné historie

 

 

 

 

*****************************************************************************

21. června 2008 přijal František Dostál, tištínský rodák, z rukou biskupa Josefa Hrdličky v katedrále sv. Václava v Olomouci jáhenské svěcení.

fota z dávné i nedávné historie

27.6.2009 byl F.A.Dostál v Olomouci vysvěcen na kněze fota z dávné i nedávné historie

11.7. 2009 měl v Tištíně primiční mši.

Více obrázků ve fotogalerii

fota z dávné i nedávné historie

*************************************************************************

V květnu 2001 bylo v Tištíně slavnostní svěcení obecních symbolů - znaku a praporu obce. fota z dávné i nedávné historieZnak - v červeném štítě šikmo položená stříbrná otka se zlatou rukojetí, přes ni vzhůru postavená stříbrná radlice, ostřím doleva. Vzhled znaku vycházel z původní pečetě Tištína a symbolizuje zemědělský charakter obce. Prapor - list tvoří tři svislé pruhy, červený, bílý a červený, se šikmým žlutým pruhem procházejícím pod bílým pruhem.

Svěcení se ujal světící biskup Mons. Josef Hrdlička. Pro obec slavnostního dne se zúčastnilo mnoho hostů z okolí. Mezi významnými osobnostmi byli přítomni mimo jiné i senátor Robert Kolář, poslanec Miloslav Vlček, členové zastupitelstva Olomouckého kraje, starostové obcí Mikroregionu Němčicko. Byli přítomni také členové řádu Pavlánů, kterým v 17. století farnost Tištínská patřila. Slavnostní vzhled průvodu dodaly hanácké kroje, které tištínské mládeži zapůjčili občané Tištína i okolních vesnic.

fota z dávné i nedávné historie

fota z dávné i nedávné historie

 

 

 

 

 

 

Po slavnostní mši v kostele sv. Petra a Pavla a vysvěcení symbolů se hosté zúčastnili slavnostního znovuotevření nově zrekonstruované Obecní besídky - bývalé kaple z 18. století. Tato budova byla opravena velmi citlivě k původnímu vzhledu podle projektu ing. arch. Petra Malého, tištínského rodáka - nyní působícího v Olomouci. Velmi pěkný nábytek do knihovny i do výstavní galerie věnovala obci jako dar tištínská rodačka paní Marie Hanáková, spolumajitelka firmy Hanák Nábytek Popůvky.

fota z dávné i nedávné historie

Slavnostní otevření Obecní besídky bylo příležitostí pro uspořádání výstavy sportovních i profesních úspěchů naší mládeže (viz. mládež). Nyní je v obecní besídce umístěna obecní knihovna a výstavní galerie věnovaná historii obce. (viz. knihovna).
Vysvětlení názvu Obecní besídka - začátkem 20. století byla místnost v prvním patře budovy poskytnuta jako zázemí spolku Katolická beseda.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *fota z dávné i nedávné historie

Z důvodu výstavby dálnice D1 na katastrálním území Tištína jsme jako náhradu za vyjmuté pozemky získali prostřednictvím Ministerstva zemědělství ČR, ZA a Pozemkového úřadu Prostějov finanční prostředky na vybudování nového objektu, který jistě posílil rozmanitost krajiny. V listopadu 2005 zkolaudovaný rybník s výsadbou biokoridoru a biocenter pro pohyb živočichů se stal v krátké době cílem nedělních procházek občanů a pro mládež v létě i v zimě místem sportovního vyžití.

22. 9. Darina

Zítra: Berta

img-210713144453-0001.jpgPublicita - - dům č. 44 (002).jpgPublicita - dům č. 43 (002).jpgPublicita - chodník.jpg

 

Cedule publicity chodník Tištín.pdf 

 Propagace 2020.jpg* * * * * * * * * * * * * * * *

 

 * * * * * * * * * * * * * * * *

PROPAGACE OK ,kultura 2018.jpg

PROPAGACE OK POV 2018.jpg

PROPAGACESPOR OK OK.jpg

 * * * * * * * * * * * * * * * * *

Schránka01.jpg

* * * * * * * * * * * * * * 

 

Z Á K A Z
PODOMNÍHO  PRODEJE

O Z N Á M E N Í :
Dle nařízení městyse č.1/2013 Tržní řád
je dle čl. 8

Z A K Á Z Á N  

PODOMNÍ  PRODEJ  a 

PODOMNÍ  POSKYTOVÁNÍ  JAKÝCHKOLIV  SLUŽEB

CENY  VODNÉHO A STOČNÉHO v r. 2021

Vodné 43.89 Kč /m3
včetně DPH

Stočné 31.90 Kč /m3
včetně DPH

 

Jak často navštěvujete naše stránky?
a) každý den
  
 3582
b) týdně
  
 2655
c) měsíčně
  
 2663
d) nepravidelně
  
 3004
e) jsem tu poprvé
  
 2785

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
31
MUDr. Krupa nebude ordinovat
Nabídka zaměstnání a brigády - Fischer automotive systems Ivanovice na Hané
Nabídka ZUŠ Němčice nad Hanou
Nová zásilkovna v obci v provozu
1
Nabídka zaměstnání a brigády - Fischer automotive systems Ivanovice na Hané
Nabídka ZUŠ Němčice nad Hanou
Nová zásilkovna v obci v provozu
2
Nabídka ZUŠ Němčice nad Hanou
Nová zásilkovna v obci v provozu
3
Nabídka ZUŠ Němčice nad Hanou
Nová zásilkovna v obci v provozu
Pojízdná prodejna Rosnička
4
Nabídka ZUŠ Němčice nad Hanou
Nová zásilkovna v obci v provozu
5
Nabídka ZUŠ Němčice nad Hanou
Nová zásilkovna v obci v provozu
6
Nabídka ZUŠ Němčice nad Hanou
Nová zásilkovna v obci v provozu
7
Drůbežárna Prace
Přijímací zkoušky na ZUŠ
Nabídka ZUŠ Němčice nad Hanou
Nová zásilkovna v obci v provozu
8
Přijímací zkoušky na ZUŠ
Nabídka ZUŠ Němčice nad Hanou
Nová zásilkovna v obci v provozu
9
Přijímací zkoušky na ZUŠ
Prodej vepřového masa
Nabídka ZUŠ Němčice nad Hanou
Nová zásilkovna v obci v provozu
10
Drubežárna Studénka
Nová zásilkovna v obci v provozu
11
Nová zásilkovna v obci v provozu
12
Nová zásilkovna v obci v provozu
13
Nová zásilkovna v obci v provozu
14
MUDr. Krupa - očkování proti viru COVID 19
Sběr a svoz plastů z domácností v obci
Nová zásilkovna v obci v provozu
ODLOŽ MOBIL V KNIHOVNĚ
15
MUDr. Krupa - očkování proti viru COVID 19
Sběr a svoz plastů z domácností v obci
Nová zásilkovna v obci v provozu
ODLOŽ MOBIL V KNIHOVNĚ
16
MUDr. Krupa - očkování proti viru COVID 19
Sběr a svoz plastů z domácností v obci
Nová zásilkovna v obci v provozu
ODLOŽ MOBIL V KNIHOVNĚ
17
MUDr. Krupa - očkování proti viru COVID 19
Sběr a svoz plastů z domácností v obci
Nová zásilkovna v obci v provozu
Očkování psů
ODLOŽ MOBIL V KNIHOVNĚ
18
MUDr. Krupa - očkování proti viru COVID 19
Sběr a svoz plastů z domácností v obci
Drůbežárna Prace přijede v pátek v 9.00 hod. prodávat živou drůbež.
Nová zásilkovna v obci v provozu
ODLOŽ MOBIL V KNIHOVNĚ
Pozvání do Němčic nad Hanou na oslavy 50 výročí povýšení na město.
19
Sběr a svoz plastů z domácností v obci
Nová zásilkovna v obci v provozu
ODLOŽ MOBIL V KNIHOVNĚ
Pozvání do Němčic nad Hanou na oslavy 50 výročí povýšení na město.
Svoz nebezpečného odpadu 19.6.2021,od 14.30.-15.00hod.u domu č 45.naproti lihovaru.
20
Sběr a svoz plastů z domácností v obci
Nová zásilkovna v obci v provozu
ODLOŽ MOBIL V KNIHOVNĚ
Pozvání do Němčic nad Hanou na oslavy 50 výročí povýšení na město.
21
Sběr a svoz plastů z domácností v obci
Nová zásilkovna v obci v provozu
ODLOŽ MOBIL V KNIHOVNĚ
22
Sběr a svoz plastů z domácností v obci
HANÁCKÝ DIVADELNÍ MÁJ
ODLOŽ MOBIL V KNIHOVNĚ
23
Sběr a svoz plastů z domácností v obci
Odečty vodoměrů
MUDr. Krupa neordinuje
HANÁCKÝ DIVADELNÍ MÁJ
ODLOŽ MOBIL V KNIHOVNĚ
24
Sběr a svoz plastů z domácností v obci
Odečty vodoměrů
HANÁCKÝ DIVADELNÍ MÁJ
ODLOŽ MOBIL V KNIHOVNĚ
25
Sběr a svoz plastů z domácností v obci
HANÁCKÝ DIVADELNÍ MÁJ
Kino Ivanovice na Hané - Ženská pomsta
ODLOŽ MOBIL V KNIHOVNĚ
26
Sběr a svoz plastů z domácností v obci
HANÁCKÝ DIVADELNÍ MÁJ
ODLOŽ MOBIL V KNIHOVNĚ
27
Sběr a svoz plastů z domácností v obci
ODLOŽ MOBIL V KNIHOVNĚ
28
Sběr a svoz plastů z domácností v obci
ODLOŽ MOBIL V KNIHOVNĚ
29
Sběr a svoz plastů z domácností v obci
ODLOŽ MOBIL V KNIHOVNĚ
30
Sběr a svoz plastů z domácností v obci
ODLOŽ MOBIL V KNIHOVNĚ
1
INFORMACE K DĚTSKÉMU A VÍCEÚČELOVÉMU HŘIŠTI
ODLOŽ MOBIL V KNIHOVNĚ
2
Tornádo na Moravě - pravidla pro dobrovolníky
ODLOŽ MOBIL V KNIHOVNĚ
3
Tornádo na Moravě - pravidla pro dobrovolníky
ODLOŽ MOBIL V KNIHOVNĚ
4
Tornádo na Moravě - pravidla pro dobrovolníky
ODLOŽ MOBIL V KNIHOVNĚ

Návštěvnost stránek

407925
tistin_footer.png